home aanmelden contact

Werkwijze

praktijkruimte

Na aanmelding wordt u op zo kort mogelijke termijn uitgenodigd voor een intakegesprek in sommige perioden van het jaar kan er een wachttijd zijn. U wordt daarover bij aanmelding geïnformeerd.

Tijdens het eerste gesprek wordt ingegaan op uw klachten of problemen die reden vormen voor de aanmelding. Daarna wordt relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht.

Ook zal tijdens dit gesprek toestemming gevraagd worden voor:

  • uitwisseling van informatie met uw huisarts. De informatie die uitgewisseld wordt betreft de gestelde diagnose, behandelplan en verwachte behandelduur en bij afsluiting van de behandeling nog de resultaten. Soms is er tussendoor overleg noodzakelijk over medicatie of doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.
  • toestemming voor gegevens aanlevering aan DIS (DBC Informatie systeem). Voor meer informatie zie www.dbcinformatiesysteem.nl
  • toestemming voor gegevens aanlevering aan SBG (stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie zie www.sbggz.nl

Ook wordt bij een het eerste gesprek een vragenlijst afgenomen. Dit hoort bij het zogenaamde routine outcome, waarbij er voor de behandeling en na de behandeling gemeten wordt hoe ernstig te klachten zijn.

Wanneer bij de huisarts of POHGGZ geen vragenlijsten afgenomen zijn die onderdeel uitmaken van de zogenaamde screener (een set vragenlijsten die een indicatie geven van de ernst van de problematiek) zal deze ook bij de intake afgenomen worden.

Soms is het behandelplan al helder en kan dit tijdens het eerste gesprek met u doorgenomen worden, anders wordt dit het tweede gesprek met u besproken waarin dan ook de uitkomst van de verschillende vragenlijsten aan u teruggekoppeld worden.

Kenmerkend voor een behandeling in de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) is dat deze doelgericht en kortdurend is. De behandelduur varieert van 5 tot maximaal 12 gesprekken. Uiteraard is de concrete invulling en duur van de behandeling per persoon verschillend en o.a. afhankelijk van de reden van aanmelding, uw hulpvraag (wat wilt u bereiken o.a. middels de gesprekken). Gedurende de behandeling bespreken we regelmatig of we samen op de goede koers zitten. In sommige gevallen wordt in overleg met u en de huisarts besloten tot doorverwijzing naar specialistische zorg.

De behandeling is een samenwerkingsproces waarbij we in onderling overleg de frequentie bepalen van de therapie en bespreken welke behandelvorm het beste aansluit. De frequentie is in de regel eens per 14 dagen, maar kan worden aangepast aan uw behoefte variërend van wekelijks tot bijv. maandelijks. Binnen de generalistische basis GGZ wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan behandeltechnieken afhankelijk van de gestelde diagnose. Waar mogelijk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde behandelprotocollen. Dit zijn goed onderzochte en de meest effectieve behandelingen die op dit moment voor psychologen voorhanden zijn. In de protocollen wordt gebruik gemaakt van cognitieve (gedrags)therapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR (traumaverwerking) of interpersoonlijke psychotherapie (PIT). U krijgt meestal ook opdrachten mee om thuis dingen te registreren of te oefenen. Hiervoor ontvangt u vaak per e-mail uitleg en werkbladen. In de gesprekken zal dit uiteraard allemaal uitgelegd worden en alles zal in overleg met u gebeuren.